okt
9
Városi Napos Oldal Szociális Központ pályázati felhívása

PÁLYÁZAT

a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár intézményvezető (magasabb vezető) feladatainak ellátására

 

A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás pályázatot hirdet a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár magasabb vezetői feladatainak ellátására.

 

–          Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

–          Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

–          A vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig

–          A munkavégzés helye: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.

–          A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának, az intézmény rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek biztosítása. Felelősség az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, szabályszerű vagyonkezeléséért és gazdálkodásáért. Döntés az Intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Végrehajtja a fenntartó utasításait és beszámol a tevékenységéről. A  hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása.

–          Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók + magasabb vezetői pótlék + évi bruttó 60.000 Ft cafeteria juttatás a Társulási Tanács 2015. évi költségvetési határozata szerint. A cafeteria juttatást a Társulási Tanács évente határozza meg költségvetési határozatában.

–          Pályázati feltételek:

–           Főiskolai vagy egyetemi végzettség, figyelemmel az intézmény alaptevékenységének megfelelő, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I.1. pontjában meghatározott képesítési előírásokra, vagy a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában meghatározott képesítési előírásokra, figyelemmel az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (13) bekezdésében foglaltakra.

–          Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

–          Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

–          A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

–          Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

–          A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–          német nyelvtudás

–          szociális intézményben szerzett, legalább 5 éves vezetői gyakorlat

–          A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–          Szakmai önéletrajz

–          Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

–          Vezetői program

–          3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll a gyermekvédelmi, szociális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

–          Felsőfokú iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai,

–          Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

–          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.

–          A pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

–          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

–          A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárásban részt vevők számára a teljes pályázati anyagba való betekintéséhez

–          A pályázó nyilatkozata 3 hónap próbaidő vállalásáról.

–          A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. 01. 01.

–          Betöltendő munkakör: Szociális alap- és szakellátás, valamint családsegítés vagy gyermekjólét területén felsőfokú végzettséghez kötött munkakör.

–          Vezetői feladat: a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár magasabb vezetői feladatainak ellátása (egyszemélyi felelős vezető)

–          A pályázat benyújtási helye: Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás  (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár intézményvezetői pályázat.

–          Pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történő megjelenést követő 30. nap

–          Pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, 2 példányban

–          Felvilágosítás kérhető az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129. m. (Jákliné Komor Szilvia)

 

–          A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő első, de legkésőbb 30 napon belüli Társulási Tanács ülés.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS