júl
10
Remeteszőlősön a szippantási közszolgáltatást a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi – tájékoztatás

Tisztelt remeteszőlősi Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182, a továbbiakban: Közszolgáltató) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, így településünkön a szippantást ez a Közszolgáltató végzi.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendeletet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. A rendelet teljes szövege megtalálható honlapunkon (www.remeteszolos.hu).

A közszolgáltatásra vonatkozó fontosabb szabályokról ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot:

 • Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.
 • Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, az ingatlantulajdonos köteles azt a közcsatornába bevezetni.
 • Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, az ingatlantulajdonos köteles a keletkező szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását biztosítani.
 • A szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól a 061/247-7777 telefonszámon. A Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított öt munkanapon belül teljesíti.
 • Közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő, alkalmanként maximum 5 m3 mennyiséget tartalmazó szennyvízgyűjtő berendezést köteles kiüríteni. Minden 5 m3 feletti mennyiség új megrendelésnek minősül, melyet az igénybevevőnek külön kell megrendelni.
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának közszolgáltatási díja: 4 787,80 Ft/m3 + Áfa, ahol a közszolgáltatás díja fordulónként fizetendő, mely forduló 5 m3 mennyiséget jelent.
 •  A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását nem tagadhatja meg, kivéve:
  • ha az ingatlan közút vagy magánút melletti telekhatára, vagy kerítése és a szennyvízgyűjtő berendezés távolsága meghaladja a 20 métert,
  • ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,
  • ha a szennyvíz ismeretlen eredetű, annak veszélytelenségének megállapításáig,
  • ha a szennyvíz állaga olyan, amelyet a szállítójármű szivattyúja maximális terhelés mellett sem képes átszívni a szállítójármű tartályába, ha a szennyvízgyűjtő mélysége 5 m feletti,
  • ha a közszolgáltatói tevékenységet földrajzi okok miatt nem lehet elvégezni, az ingatlan a szállítójárművel biztonságosan nem megközelíthető,
  • ha az ingatlantulajdonos a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket nem biztosítja, különös tekintettel az ingatlanra való akadálymentes, biztonságos bejutást, a legrövidebb útvonalon történő becsövezést a műtárgyig,
  • ha az aknafedő felnyitása, vagy a szolgáltatás elvégzése a Közszolgáltató képviseletében eljáró személyek testi épségét veszélyezteti. (Az emésztőgödör vagy műtárgy fedelének felnyitása a megrendelő kötelezettsége.)
 • Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási tevékenység kötelező igénybevételére és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A közszolgáltatás igénybevétele a Közszolgáltató rendelkezésére állásának kezdő időpontjában megvalósul. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről, rendelkezésére állásáról és a közszolgáltatás lényeges feltételeiről az internetes honlapján tájékoztatást adott.
 • Amennyiben az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezen tényt a Közszolgáltatónak  a szolgáltatás igénybevételi kötelezettségének keletkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megadni személyes adatait.
 • Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt megszűnik vagy az adatokban változás áll be, annak tényét 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltató számára.
 • Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a szennyvízgyűjtő berendezés megközelíthetőségét úgy, hogy a közszolgáltatást végző a kiürítést alapfelszereltséggel el tudja látni.
 • Az ingatlantulajdonos jogosult a Közszolgáltató által biztosított kapcsolattartást hétköznap munkaidőben telefonon, vagy elektronikusan igénybe venni. A Közszolgáltató a vonatkozó szolgáltatások feltüntetésével az ingatlantulajdonosokat hirdetmény útján – illetve más, helyben szokásos módon – tájékoztatja.
 • Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos panaszaikkal, észrevételeikkel a Közszolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhatnak. A beérkezett panaszokat Közszolgáltató nyilvántartásba veszi. Közszolgáltató köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását, az orvoslásukhoz szükséges intézkedések megtételét és az ingatlantulajdonosok tájékoztatását az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül, elvégezni.
 •  Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit a vele egyeztetett időpontban igénybe venni, és részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.
 • Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére alkalmanként utólag, számla alapján, a számla keltétől számított 15 napon belül kötelesek kiegyenlíteni.
 • Ha az ingatlantulajdonos hibájából nem teljesül a szolgáltatás, Közszolgáltató írásban „értesítő nyomtatvány” útján az ingatlan postaládájába bedobva értesíti az ingatlantulajdonost, hogy a szolgáltatás teljesítésére megjelent, de elvégezni azt nem tudta (pl. nem tartózkodott az ingatlantulajdonos az ingatlanon). Ebben az esetben az értesítőn megadott telefonszámon az ingatlantulajdonosnak újbóli megrendelést kell leadnia a Közszolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán. A meghiúsult kiszállásért 25 000,- Ft/alkalom összegű kötbér fizetendő.
 • Ha a Közszolgáltató hibájából nem teljesül a megrendelés, akkor a diszpécser szolgálat értesíti az ingatlantulajdonost, akivel egy mindkét fél számára megfelelő új időpontot rögzítenek. A tájékoztatásban meg kell említeni a késedelem okát, várható mértékét.

Nem megfelelő útviszonyok, időjárási viszonyok esetén, illetve ha a szolgáltatás elvégzése akadályba ütközik (pl. parkoló autók állják el az ingatlan bejáratát), ez a Közszolgáltató részére nem felróható oknak minősül, de a diszpécserszolgálat tájékoztatja az ingatlantulajdonost és új időpontot egyeztet vele.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS