febr
10
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás pályázata intézményvezetői munkakör betöltésére

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakmai munkájának koordinálása. Az intézménnyel jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mell. I. rész I/1. pontja alapján,

•         Vezetői munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén – a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével

•         Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői elképzelések.

•         Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)

•         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben, a szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Somogyi Farkas József nyújt, a +36 30 9908202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÖT/5/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. •        Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÖT/5/2020, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. [MB1] 

•         Személyesen: Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a Szociális Bizottság által végzett előkészítést követően a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT: HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT – INTÉZMÉNYVEZETŐ”

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Budakeszi Hírmondó Online – 2020. február 10.

•         Budakeszi Város Online – 2020. február 10.

•         Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Online – 2020. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás megjelenik a www.kozigallas.hu portálon, valamint a Társulás településein a helyben szokásos módon. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 [MB1]

 [MB2]

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS