Rendeltetés mód változás engedélyezésével kapcsolatos TÁJÉKOZTATÁS

Meglévő – a földhivatali nyilvántartás szerint gazdasági épület illetve hétvégi ház besorolású – lakóházzá minősítése (rendeltetésmódosítás), illetve esetleges továbbépítése során az alábbiak szerinti eljárások és teendők elvégzése szükséges.

 1. Amennyiben – az ingatlanon jelenleg meglévő épület átépítése, bővítése nem cél -, csak a jelenleg meglévő hétvégi ház lakó rendeltetésének módosítása, az alábbiak irányadók.
  1. „Engedélyezési eljáráshoz nem kötött, építési” tevékenységgel nem járó rendeltetésmódosítás esetében Remeteszőlős Község Önkormányzatának Polgármestere, kérelemre igazolást állít ki.

(A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 Korm rendelet 26/C (3) bekezdése szerint „A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek (továbbiakban: OTÉK), valamint a helyi építési szabályzatnak (továbbiakban: HÉSZ) megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.”)

 • Első sorban tisztázandó, hogy az érintett ingatlan tulajdoni lapján a „kivett hétvégi ház, udvar” illetve „gazdasági épület” megjelölésű épületek, az adott ingatlan térképmásolatán, a jelenlegi állapotnak megfelelő méretű épülettel áll-e fenn? (Ezt legegyszerűbben egy földmérő mérnök tudja helyszíni felméréssel megállapítani, majd a földhivatali adatokkal hitelesen összevetni.)
  • Amennyiben a jelenleg meglévő épület alapterülete megegyezik a földhivatali térképkivonaton szereplővel, ebben az esetben a 314/2012 Korm rendelet 26/C (3) szerinti rendeltetésmódosításról beszélhetünk. Azaz „hétvégi ház” vagy „gazdasági épület” rendeltetésből, „lakó” funkciójú rendeltetésbe történő átsorolás szükséges.
  • A 3. pontban megjelölt rendeltetésmódosítás elbírálásához olyan tervdokumentáció benyújtása szükséges – Remeteszőlős Község Önkormányzatához -, melyből el lehet bírálni, hogy a rendeltetésmódosítás az OTÉK-nak és a HÉSZ-nek megfelel.
  • Praktikusan, mindezt egy építész tervező tudja elkészíteni, mivel ő rendelkezik olyan jogosultságokkal és végzettséggel mely alapján a feladatot el tudja végezni. Munkája során megvizsgálja, hogy a jelenlegi rendeltetésű épület, az új rendeltetésnek (OTÉK-nak és a HÉSZ-nek) megfelel-e, illetve a megfeleléshez esetleg milyen műszaki beavatkozás szükséges. (Pl.: energetikai felújítás, stb.)
  • A benyújtott dokumentáció alapján Remeteszőlős Község Önkormányzatának Polgármester hatósági bizonyítványt állít ki a kérelmezett rendeltetésmódosításról.

A rendeltetésmódosítás ügyintézési határideje a kérelem benyújtásától számított 15 nap.

 1. Amennyiben a jelenleg fennálló „kivett hétvégi ház, udvar” vagy „gazdasági épület” megjelölésű ingatlanon álló épületet „családi ház építése„ céljából bővíteni szeretnék, az alábbiak irányadók.

Ebben az esetben a meglévő épület bővítésre kerül, ezért a tevékenység magánemberként történő családi ház építése,

 1. Építési engedélyezési eljárásban, vagy
  1. Egyszerű Bejelentési eljárásban végezhetik.
 1. Építési engedélyezési eljárásban Építési engedélyezési eljárás megkezdését megelőzően, Remeteszőlős Község Önkormányzatával le kell folytatni a 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet szerinti (továbbiakban: TKR) településképi eljárásokat. Ennek menetét lásd az alábbi I. –VI. pontok alatt.Építési engedélyezési eljárás akkor szükséges, ha „családi ház építését”, úgy kezdik meg, hogy az I. pont alatti rendeltetésmódosítást nem folytatják le, és rendeltetésmódosítás nélkül – építész tervezővel – megterveztetik a bővített alapterületű lakóépületet. Ekkor – az építési engedélyezési eljárás során – egy eljárásban történik a rendeltetésmód váltás és a bővített családi ház engedélyezése.Az építési engedély alapján megkezdhetik a tervezett épület építését, majd annak használatba vételét követőn a Földhivatal a jelenlegi „kivett hétvégi ház, udvar”-t átvezeti lakó rendeltetésűre.

A településképi eljárások ügyintézési határideje: Szakmai konzultáció, a kérelem benyújtásától számított 8 nap + Településképi Bejelentés esetében, a kérelem benyújtásától számított 15 nap.

Építési engedélyezési eljárás esetében, a kérelem benyújtásától számított 30 nap.

 • Egyszerű Bejelentési eljárásban, az Egyszerű Bejelentési eljárás megkezdését megelőzően, Remeteszőlős Község Önkormányzatával le kell folytatni a 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet szerinti (továbbiakban: TKR) településképi eljárásokat. Ennek menetét lásd alábbi I. –VI. pontok alatt.Egyszerű Bejelentési eljárás akkor szükséges, ha „családi ház építését”, úgy kezdik meg, hogy az I. pont alatti rendeltetésmódosítást lefolytatják. Ez alapján a Földhivatal „kivett hétvégi ház, udvar”-t illetve „gazdasági épület”-et átvezeti lakó rendeltetésűre.Majd megterveztetik a bővített alapterületű lakóépületet, melyet Egyszerű Bejelentési eljárást követően megépítenek.Az építést követően a használatbavételi eljárás alapján, a Földhivatal a már lakó rendeltetéssel bíró jelenlegi épület megnövelt állapotát is rögzíti az ingatlan nyilvántartásban.

A településképi eljárások ügyintézési határideje: Szakmai konzultáció, a kérelem benyújtásától számított 8 nap

Egyszerű Bejelentési eljárás esetében, az ÉTDR-re történt kérelem benyújtásától számított 15 nap.

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: TKR) alapján végzendő településképi eljárások

 1. TKR 15.§ (1) „Településkép-védelmi tájékoztatás, és szakmai konzultáció kötelező Remeteszőlős Község közigazgatási területén minden olyan építési tevékenységet megelőzően, mely építési engedély köteles tevékenységet, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.-24. pontja alá tartozó tevékenységet tartalmaz, valamint a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik, és településképi szempontból meghatározó területen található.”
 2. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) , valamint a TKR 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet 15. §  (4) pontja alapján a szakmai konzultáció – „kizárólag elektronikus úton” írásban történő kérelem alapján indítható.
 3. TKR 15.§ (1) „A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díjmentes.”
 4. A szakmai konzultációt követően, a TKR 17.§ (1) a) pontja alapján, tárgyi tervezett építési munkák Településképi Bejelentési Eljárás kötelezett.
 5. TKR 18.§ (1) „A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul.”
 6. TKR 18.§ (2) „A kérelemnek tartalmaznia kell: az e rendelet 4. melléklete szerinti, a „településképi bejelentés iránti kérelem” nyomtatvány felhasználásával a kérelmező és a tervezett építési tevékenység adatait, valamint tervezett építési tevékenység, településképi bejelentési eljárás elbírálásához szükséges szintű tervdokumentációját, papír alapon 2 komplett példányban, és a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót is mellékelni kell. A digitális adathordozón benyújtott dokumentáció pdf vagy  jpg fájlformátumú lehet. A műszaki dokumentáció tartalmi követelményeit az 5. melléklet állapítja meg, illetve a dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia.”

Remeteszőlős, 2020. november 12.

Földi Zoltán Attila

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Főépítésze

2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.

email: foepitesz@remeteszolos.hu

Keresés