Változások a helyi adó rendeletekben, 2023.01.01. napi hatállyal

Remeteszőlős Község Önkormányzatának költségvetési főösszege – pályázati támogatások nélkül – 112 MFt. A járványügyi eseményei miatt Önkormányzatunk a 2020. évi költségvetés módosítására kényszerült, melyet a Képviselő-testület 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendeletében hagyott jóvá. A járványügyi beavatkozások (védőfelszerelések beszerzése és a gépjármű adó megvonása) az Önkormányzat tartalékait felemésztették, így módosított költségvetésünk a 159 MFt főösszeg mellett csupán 177.526 Ft általános tartalékot tud biztosítani.

A 2020. évben tervezett költségvetés szerint a helyi iparűzési adó bevétele 28 MFt, melyből jelen napig csupán 14 MFt teljesült.

Mindemellett a kötelező feladataink száma, mértéke és finanszírozási igénye folyamatosan növekszik, melyet a feladatfinanszírozási rendszer nem követ, sőt a gépjármű adó elvonása tovább súlyosbítja a helyzetet. Ez azt jelenti, hogy a kötelező feladatokat egyre inkább saját bevételből kell megoldanunk, a növekvő lakosságszám mellett.

A helyi adók mértéke 7-10 éve változatlanok, mindeközben az ingatlanok értéke többszörösére növekedett, köszönhetően – többek között – a település fejlesztéseinek is. Így az ingatlanok értéke és az adó mértéke közötti olló megnyílt. Mindemellett a környező településeken az adó mértéke megnőtt, így a remeteszőlősi összegeket jelentősebb mértékben meghaladták.

Erről a kérdésről a Képviselő-testület 2020.08.31. napi ülésén tárgyalt, mely alapján 63/2020. (VIII.31.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az adórendszert felül kívánja vizsgálni, a következő alapelvek figyelembe vételével:

 • A közös teherviselés elve szerint az adóemeléssel minden adónem esetében számolunk. Így a terhek megoszlanak és kisebb mértékű adókorrekciók is meghozzák a remélt eredményt.
 • Az építmény használati tárgy (nem luxuscikk), ezért ezen adónemben kisebb emelésekre teszünk javaslatot, inkább az eredeti kedvezményrendszer megszüntetése mellett.
 • A telek vagyontárgy (befektetési eszköz), nem a mindennapok megélhetéséhez szükséges, ezért itt nagyobb mértékű emelést javaslunk.
 • Anyagilag a legérzékenyebbek a nyugdíjból élő lakosok, ezért meghatározott esetekben az ő adózásuk esetében továbbra is fenntartanánk adókedvezményt.
 • Az adóváltozásra tett javaslataink olyanok, melyek technikailag is kezelhetőek az adókivetés során és nem okoznak aránytalanul nagy munkát az adós kolléga számára.

A fentieket figyelembe véve Hivatalunk elkészítette az adó változtatással kapcsolatos rendelettervezeteket. A vonatkozó rendeleteket a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény előírásainak figyelembe vételével készítettük el, mely a főbb alapelveket rögzítette a törvény preambulumában.

 • A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása.
 • E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.
 • A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.

Mindezek alapján a Képviselő-testület 2020.10.26. napi ülésén az építmény- és telekadóra, valamint a helyi iparűzési adóra vonatkozó rendeleteket módosította (emelte), a következők szerint:

 • Építményadó
  • Mértéke a 2021. évtől: 540 Ft/m2,
  • Az eddigi kedvezményrendszer megszűntek, kivéve a rászoruló nyugdíjasok esetében.
  • Az egyedül élő nyugdíjasok és a nyugdíjas házaspárok részére 20.000 Ft/ingatlan adókedvezményt biztosít a rendelet (kérelemre!), amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 600%-át, házaspár esetén a 500%-át.
 • Telekadó mértéke a 2021. évtől: 300 Ft/m2
 • Iparűzési adó mértéke a 2021. évtől: 1,7%.

Figyelembe véve az 535/2020. (XII.1.) Kormányrendeletben foglaltakat 14/2020. (XII.18.) önkormányzati rendeletben úgy döntöttünk, hogy az építményadóról, telekadóról és a helyi iparűzési adóról szóló rendeletek hatálybalépését 2023.01.01. napra módosítottuk.

A rendeleteket az alábbiakban tekinthetik meg:

12/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet az építményadóról és a telekadóról szóló 8/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A helyi adórendeletek hatálybalépésnek módosításáról szóló 14/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet

Keresés